Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ln4

Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 13 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość projektu : 520.000,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR : 442.000,00 PLN
Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawę infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Projekt zakłada zakup:
- ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem,
- maseczek jednorazowych typu FFP2,
- kombinezonów ochronnych z osłoną barierową,
- rękawiczek jednorazowych wzmożonego ryzyka.
Zgłaszanie nieprawidłowości - POIiŚ 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w celu realizacji projektów ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty stworzyła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza na stronie https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowości/
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ln4

Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej RPKP.09.00.00. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych projekt nr RPKP.09.013.01-04-0002/20 pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”
Celem realizacji powyższego projektu jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
W ramach projektu zostaną zakupione środki dezynfekcyjne oraz ochrony indywidualnej m.in.
- maseczki chirurgiczne,
- maseczki FFP2,
- maseczki FFP3,
- rękawice ochronne,
- fartuchy.
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w wysokości 95 % tj. 2.309.369,25 zł.
- wkładu własnego Szpitala w wysokości 5 % tj. 121.545,75 zł.

 

FWU1

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

W dniu 30 października 2014 r. została zawarta umowa nr WP-II-W.433.3.18.2014 o dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej , Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-002/14
Całkowita wartość projektu wyniosła : 5.840.671,50 zł
Dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa wynosi : 3.796.436,47 zł.
Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Pracownię rezonansu magnetycznego. Badanie rezonansem magnetycznym jest obecnie jedną z najdokładniejszych form diagnostycznych w medycynie, które pozwala na szybkie wykrycie zmian chorobowych. Zakupiony rezonans został umieszczony w dostosowanych do jego potrzeb pomieszczeniach. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie jakości usług zdrowotnych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i szybka diagnoza przyczynia się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.

RM


 

 pu6

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 21 marca 2018 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12 ” w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 20.856.500,30 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.647.635,76 PLN

Celem projektu jest poprawa gospodarki cieplnej w budynkach, co przyczyni się do zmniejszenia utraty ciepła i ograniczenia kosztów ogrzewania, a także poprawi infrastrukturę energetyczną (wymiana instalacji na energooszczędną). Remont budowlany zapewni optymalne warunki do funkcjonowania aparatury diagnostycznej Szpitala, zapewni kontrolę nad temperaturą, wilgotnością i cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach. Zastosowane zmiany przełożą się na poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu oraz zapewnią pacjentom bardziej komfortowe warunki pobytu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
Przedmiotem projektu jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi , które będą podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych w budynkach szpitalnych nr 6,7,9,12. W ramach powyższego zadania planuje się ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę przestarzałych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazów medycznych), roboty związane z wentylacją i klimatyzacją. Wszystkie budynki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych (zarówno pacjentów jak i osób odwiedzających). W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiekt zostanie unowocześniony i poprawi się jego estetyka


 

 pu5

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 6.639.668,67 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.606.300,19 PLN

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Nowoczesna aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu wpłynie na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych a także na lepsze wykorzystanie kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco poprawi proces diagnostyczny.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • tomograf komputerowy,
 • aparaty do USG,
 • zestaw do endoskopii,
 • 4 kardiomonitory z centralą,
 • aparaty do znieczulenia,
 • respiratory,
 • defibrylatory z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca,
 • zestawy pomp infuzyjnych,
 • materace lub inne urządzenia do regulacji temperatury pacjenta,
 • łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym,
 • aparat RTG cyfrowy przyłóżkowy.
 • ogrzewaczrespiratorlozkostacja dokujacatkusg

Zgłaszanie nieprawidłowości - POIiŚ 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w celu realizacji projektów ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty stworzyła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza na stronie https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowości/
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

pu3

Więcej artykułów…