Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU1

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

W dniu 30 października 2014 r. została zawarta umowa nr WP-II-W.433.3.18.2014 o dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej , Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-002/14
Całkowita wartość projektu wyniosła : 5.840.671,50 zł
Dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa wynosi : 3.796.436,47 zł.
Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Pracownię rezonansu magnetycznego. Badanie rezonansem magnetycznym jest obecnie jedną z najdokładniejszych form diagnostycznych w medycynie, które pozwala na szybkie wykrycie zmian chorobowych. Zakupiony rezonans został umieszczony w dostosowanych do jego potrzeb pomieszczeniach. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie jakości usług zdrowotnych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i szybka diagnoza przyczynia się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.

RM


 

 

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 21 marca 2018 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12 ” w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 20.856.500,30 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.647.635,76 PLN

Celem projektu jest poprawa gospodarki cieplnej w budynkach, co przyczyni się do zmniejszenia utraty ciepła i ograniczenia kosztów ogrzewania, a także poprawi infrastrukturę energetyczną (wymiana instalacji na energooszczędną). Remont budowlany zapewni optymalne warunki do funkcjonowania aparatury diagnostycznej Szpitala, zapewni kontrolę nad temperaturą, wilgotnością i cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach. Zastosowane zmiany przełożą się na poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu oraz zapewnią pacjentom bardziej komfortowe warunki pobytu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
Przedmiotem projektu jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi , które będą podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych w budynkach szpitalnych nr 6,7,9,12. W ramach powyższego zadania planuje się ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę przestarzałych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazów medycznych), roboty związane z wentylacją i klimatyzacją. Wszystkie budynki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych (zarówno pacjentów jak i osób odwiedzających). W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiekt zostanie unowocześniony i poprawi się jego estetyka


 

 

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 86.792.599,14 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 63.208.749,07 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, polegających na podniesieniu jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych.
Powyższe zadanie będzie polegało na przebudowie budynków szpitala wraz z wykonaniem koniecznych prac towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich rozwiązań architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego pacjentowi a w szczególności pacjentowi starszemu, niesamodzielnemu i niepełnosprawnemu. Pozwoli na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego stosowanie najnowszych technologii diagnostycznych i terapeutycznych.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • stołów operacyjnych,
 • kolumn anestezjologicznych,
 • kolumn chirurgicznych,
 • stanowisko resuscytacji noworodka,
 • aparaty do znieczuleń,
 • defibrylatory,
 • zestaw pomp infuzyjnych,
 • stoliki anestezjologiczne,
 • aparaty RTG.

 

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 19 grudnia 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – wyposażenie SOR” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 6.685.890,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.683.006,50 PLN

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Nowoczesna aparatura medyczna zakupiona w ramach projektu wpłynie na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych a także na lepsze wykorzystanie kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco poprawi proces diagnostyczny.

Projekt zakłada zakup następującego sprzętu medycznego :

 • tomograf komputerowy,
 • aparaty do USG,
 • zestaw do endoskopii,
 • 4 kardiomonitory z centralą,
 • aparaty do znieczulenia,
 • respiratory,
 • defibrylatory z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca,
 • zestawy pomp infuzyjnych,
 • materace lub inne urządzenia do regulacji temperatury pacjenta,
 • łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym,
 • aparat RTG cyfrowy przyłóżkowy.

Zgłaszanie nieprawidłowości - POIiŚ 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w celu realizacji projektów ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty stworzyła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
- skorzystać z formularza na stronie https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowości/
lub
- wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FWU

Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 12 grudnia 2017 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego dla poradni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej” w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 400.000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 200.000,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych.

Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego dla
Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 • aparat KTG dla ciąży bliźniaczej,
 • aparat USG ginekologiczne.

Poradni Kardiologii i Kontroli Stymulatorów

 • aparat USG – ECHO,
 • zestaw holterów ( holter rr i holter ekg ze stacją roboczą, oprogramowaniem i rejestratorami ).

 

Więcej artykułów…