Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ln4

Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap

Cel projektu:
utworzenie elektronicznych usług medycznych z zakresu użyteczności publicznej w obszarze e-zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i modernizację systemów dziedzinowych Partnerów projektu.
Beneficjent :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J.Popiełuszki we Włocławku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów projektu.
Uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r.
Numer projektu RPCP 02.01.00-04-0002/17
W ramach projektu zostały zakupione m.in.
- Sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem
- Macierze
- Systemy backupu
- Ups'y
- Switche
- Oprogramowanie, sprzęt i licencje – związane z częscią "białą"
Wartość projektu 6 115 825,02 zł
Wkład UE 85% 5 196 452,17 zł
Wkład własny 15% 919 372,85 zł

ln44

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, projekt nr RPKP.06.01.01-04-0006/20 pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II ”
Celem realizacji powyższego projektu jest doposażenie szpitali w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 , a co za tym idzie koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.
W ramach projektu zostaną zakupione m.in.
- środki ochrony osobistej tj. maseczki, kombinezony, rękawice,
- środki dezynfekcyjne,
- aparaty USG,
- defibrylatory,
- diatermia,
- ambulans wraz z wyposażeniem,
- kardiomonitory,
- wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakażonych,
- samobieżne maszyny czyszczące,
- myjnie endoskopową,
- chłodnie,
- zamrażarki,
- wyposażenie meblowe oddziału przeznaczonego dla pacjentów chorych na covid-19,
- materace przeciwodleżynowe,
- sprzęt IT…
Ponad to zostaną sfinansowane prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowo zakupionego aparatu RTG sufitowego, a także wykonanie kurtyn izolacyjnych oraz śluz.
Wartość projektu : 3.129.990,41 zł
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90% tj. 2.816.991,37 zł
- Budżetu Państwa w wysokości 10 % tj. 312.999,04 zł.

 

ln44

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, projekt nr RPKP.06.01.01-04-0003/20 pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
Celem realizacji powyższego projektu jest doposażenie szpitali w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 , a co za tym idzie koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.
W ramach projektu zostaną zakupione m.in.
- urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
- respiratory,
- defibrylatory,
- aparat do oznaczania koronawirusa,
- aparaty do znieczulenia,
- urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta,
- aparat RTG sufitowy,
- aparaty RTG – ramię C,
- kardiomonitory,
- zamgławiacze,
- automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
- sterylizator wraz z wyposażeniem,
- myjnie – dezynfektory
- łóżka szpitalne,
- oraz drobny sprzęt i wyposażenie np. pulsoksymetry, termometry, ssaki, dozowniki do tlenu, pompy infuzyjne, stoliki, wózki do transportu pacjentów, wideo laryngoskopy, wózki reanimacyjne, aparaty EKG…
Wartość projektu : 6.776.246,20 zł
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90% tj. 6.098.621,58 zł
- Budżetu Państwa w wysokości 10 % tj. 677.624,62 zł.

 pu9

ln4

Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 13 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – zakup ambulansu oraz środków ochrony osobistej” w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Całkowita wartość projektu : 520.000,00 PLN
Dofinansowanie z EFRR : 442.000,00 PLN
Celem projektu jest wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawę infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Projekt zakłada zakup:
- ambulansu medycznego typu C wraz z wyposażeniem,
- maseczek jednorazowych typu FFP2,
- kombinezonów ochronnych z osłoną barierową,
- rękawiczek jednorazowych wzmożonego ryzyka.
Zgłaszanie nieprawidłowości - POIiŚ 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko w celu realizacji projektów ramach Programu w sposób etyczny, jawny, przejrzysty stworzyła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z formularza na stronie https:/www.pois.gov.pl/strony/zgłaszanie-nieprawidlowości/
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ln4

Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej RPKP.09.00.00. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych projekt nr RPKP.09.013.01-04-0002/20 pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”
Celem realizacji powyższego projektu jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
W ramach projektu zostaną zakupione środki dezynfekcyjne oraz ochrony indywidualnej m.in.
- maseczki chirurgiczne,
- maseczki FFP2,
- maseczki FFP3,
- rękawice ochronne,
- fartuchy.
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w wysokości 95 % tj. 2.309.369,25 zł.
- wkładu własnego Szpitala w wysokości 5 % tj. 121.545,75 zł.

 

Więcej artykułów…