Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), IX Oś priorytetowa: „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego”

239

Umowa 239/DN/2019 została zawarta w rezultacie realizacji Projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” w podziale na części - zadania:
zadanie nr 1 – fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń dla operatorów i administratorów,
zadanie nr 2 – licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,
zadanie nr 3 – fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

208

Umowa 208/DW/2021 została zawarta w rezultacie realizacji, w tym zachowania zasady trwałości, projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), IX Oś priorytetowa: „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego”.
Przedmiotem umowy jest:
1) przeniesienie własności w drodze darowizny, wzajemnie kompatybilnych urządzeń , wchodzących w skład „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” tj.: stojący automat biletowy z ekranem dotykowym, drukarką i czytnikiem kodów kreskowych, stojący automat biletowy z przyciskami mechanicznymi i drukarką, drukarka nabiurkowa do biletów szt 2, wyświetlacz zbiorczy z ekranem wykonanym w technologii LCD, wyświetlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD, terminal stanowiskowy, tablet medyczny szt 2, zestaw nagłaśniający, komputer centralny.
2) udzielenie licencji Oprogramowania TOPSOR
3) zapewnienie szkoleń operatorów i administratorów TOPSOR
4) zapewnienie do dnia:
a) 9.12.2022 r. obsługi gwarancyjnej w zakresie Kardiomonitorów,
b) 9.12.2025 r. serwisu pogwarancyjnego Serwisu Kardiomonitorów,
c) 9.12.2024 r. serwisu pogwarancyjnego na Sprzęt, jego montaż,
5) przeniesienie własności sprzętu medycznego – kardiomonitorów kompatybilnych z TOPSOR
6) udzielenie sublicencji oprogramowania Kardiomonitorów oraz Oprogramowania VITREO i Oprogramowania QNSK, które są silnikiem systemu kolejkowania realizującym funkcjonalność związaną z obsługą ruchu pacjentów i przydzielania ich do poszczególnych kolejek
7) udzielenie sublicencji na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz z niezbędnymi narzędziami, w tym karty segregacji medycznej na okres do dnia 12 sierpnia 2023 r.,
8) zapewnienie szkoleń personelu medycznego z zakresu przeprowadzania segregacji medycznej
9) przeniesienie własności: punktów dostępowych Wi-Fi – 3 szt.
10) dostawa, montaż i konfiguracja dostarczonego przedmiotu Umowy wraz z uruchomieniem i testami poprawności działania.
11) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych: rolki papieru w ilości – 250 m x . szt.
12) przeniesienie własności nośnika pendrive z dokumentacją

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 pu13

ln12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 22 września 2020 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” w ramach :
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 106.922.606,55 zł w tym:
Dofinansowanie z EFRR : 78.064.462,36 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 8.191.123,87 zł
Celem projektu poprawa jakości oraz kompleksowości świadczonych przez szpital usług medycznych, stworzenie szpitala infrastrukturalnie przyjaznego pacjentowi, zgodnego z obowiązującymi wymogami, a także konsolidacja działalności w jednym funkcjonalnie połączonym kompleksie poprzez budowę budynku nr B4 i B4A wraz z wykonaniem prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
Powyższe zadanie będzie polegało na wyburzeniu starego budynku nr B4 i wybudowaniu budynków B4 i B4A wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich prac architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego pacjentowi.

 pu12

ln4

Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap

Cel projektu:
utworzenie elektronicznych usług medycznych z zakresu użyteczności publicznej w obszarze e-zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i modernizację systemów dziedzinowych Partnerów projektu.
Beneficjent :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J.Popiełuszki we Włocławku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów projektu.
Uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r.
Numer projektu RPCP 02.01.00-04-0002/17
W ramach projektu zostały zakupione m.in.
- Sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem
- Macierze
- Systemy backupu
- Ups'y
- Switche
- Oprogramowanie, sprzęt i licencje – związane z częscią "białą"
Wartość projektu 6 115 825,02 zł
Wkład UE 85% 5 196 452,17 zł
Wkład własny 15% 919 372,85 zł

ln44

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, projekt nr RPKP.06.01.01-04-0006/20 pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II ”
Celem realizacji powyższego projektu jest doposażenie szpitali w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 , a co za tym idzie koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.
W ramach projektu zostaną zakupione m.in.
- środki ochrony osobistej tj. maseczki, kombinezony, rękawice,
- środki dezynfekcyjne,
- aparaty USG,
- defibrylatory,
- diatermia,
- ambulans wraz z wyposażeniem,
- kardiomonitory,
- wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakażonych,
- samobieżne maszyny czyszczące,
- myjnie endoskopową,
- chłodnie,
- zamrażarki,
- wyposażenie meblowe oddziału przeznaczonego dla pacjentów chorych na covid-19,
- materace przeciwodleżynowe,
- sprzęt IT…
Ponad to zostaną sfinansowane prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń do nowo zakupionego aparatu RTG sufitowego, a także wykonanie kurtyn izolacyjnych oraz śluz.
Wartość projektu : 3.129.990,41 zł
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90% tj. 2.816.991,37 zł
- Budżetu Państwa w wysokości 10 % tj. 312.999,04 zł.

 

ln44

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, projekt nr RPKP.06.01.01-04-0003/20 pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”
Celem realizacji powyższego projektu jest doposażenie szpitali w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 , a co za tym idzie koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.
W ramach projektu zostaną zakupione m.in.
- urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
- respiratory,
- defibrylatory,
- aparat do oznaczania koronawirusa,
- aparaty do znieczulenia,
- urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta,
- aparat RTG sufitowy,
- aparaty RTG – ramię C,
- kardiomonitory,
- zamgławiacze,
- automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
- sterylizator wraz z wyposażeniem,
- myjnie – dezynfektory
- łóżka szpitalne,
- oraz drobny sprzęt i wyposażenie np. pulsoksymetry, termometry, ssaki, dozowniki do tlenu, pompy infuzyjne, stoliki, wózki do transportu pacjentów, wideo laryngoskopy, wózki reanimacyjne, aparaty EKG…
Wartość projektu : 6.776.246,20 zł
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90% tj. 6.098.621,58 zł
- Budżetu Państwa w wysokości 10 % tj. 677.624,62 zł.

 pu9

Więcej artykułów…