Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel


ln12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 28 grudnia 2023 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia ” w ramach :
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną


Całkowita wartość projektu : 3.031.414,86 zł w tym
Dofinansowanie z EFRR : 2.576.702,63 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 266.591,52 zł
Środki własne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku 188.120,71 zł.


Projekt ma na celu kontynuowanie działań dotyczących poprawy jakości, dostępności oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych poprzez wymianę zakup nowego sprzętu medycznego, niezbędnego dla prawidłowej i kompleksowej diagnostyki i leczenia zabiegowego. W ramach zadania zakupiono :
- aparat USG,
- aparaty do znieczuleń,
- zestaw do histeroresektoskopii,
- zestaw do laparoskopii,
- zestaw do polisomnografii,
- zestaw do resektoskopii z diatermią,
- uretrotom,
- wiertarkę ortopedyczną,
- inkubatory zamknięte,
- inkubatory otwarte,
- lampy do fototerapii,
- fotel ginekologiczny,
- łóżko porodowe,
- stół formalinowy,
- stoły sekcyjne.

1. fotel ginekologiczny   projekt 16 20231. Inkubator   projekt 16 202311. USG   projekt 16 20231. Wiertarka ortopedyczna   projekt 16 20231. Zestaw do polisomnografii   projekt 16 20231. łóżko porodowe   projekt 16 202324. Resektoskop z diatermią   projekt 16 2023Stol formalinowyStół sekcyjny

ln12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 28 grudnia 2023 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – zakup rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem i dostosowaniem pomieszczeń” w ramach :
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Całkowita wartość projektu : 10.901.822,42 zł
Dofinansowanie z EFRR : 9.266.549,05 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 958.738,28 zł

Projekt ma na celu kontynuowanie działań dotyczących poprawy jakości, dostępności oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych poprzez wymianę rezonansu magnetycznego i dostosowanie pomieszczeń dla jego prawidłowego funkcjonowania. Projekt jest jednocześnie odpowiedzią na potrzeby sprzętowe Szpitala celem utrzymania ciągłości świadczeń realizowanych na podstawie kontraktu z NFZ, w tym diagnostyki i leczenia osób z powikłaniami po COVID-19, nowotworami, potrzebami zdrowotnymi.

rm2

 

„Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), IX Oś priorytetowa: „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego”

239

Umowa 239/DN/2019 została zawarta w rezultacie realizacji Projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, montaż i uruchomienie systemów „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” w podziale na części - zadania:
zadanie nr 1 – fabrycznie nowe urządzenia systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzanie segregacji medycznej oraz sterującego pracą systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkoleń dla operatorów i administratorów,
zadanie nr 2 – licencja na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,
zadanie nr 3 – fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na eksport danych do karty segregacji medycznej.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

208

Umowa 208/DW/2021 została zawarta w rezultacie realizacji, w tym zachowania zasady trwałości, projektu pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), IX Oś priorytetowa: „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego”.
Przedmiotem umowy jest:
1) przeniesienie własności w drodze darowizny, wzajemnie kompatybilnych urządzeń , wchodzących w skład „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” tj.: stojący automat biletowy z ekranem dotykowym, drukarką i czytnikiem kodów kreskowych, stojący automat biletowy z przyciskami mechanicznymi i drukarką, drukarka nabiurkowa do biletów szt 2, wyświetlacz zbiorczy z ekranem wykonanym w technologii LCD, wyświetlacz stanowiskowy z ekranem wykonanym w technologii LCD, terminal stanowiskowy, tablet medyczny szt 2, zestaw nagłaśniający, komputer centralny.
2) udzielenie licencji Oprogramowania TOPSOR
3) zapewnienie szkoleń operatorów i administratorów TOPSOR
4) zapewnienie do dnia:
a) 9.12.2022 r. obsługi gwarancyjnej w zakresie Kardiomonitorów,
b) 9.12.2025 r. serwisu pogwarancyjnego Serwisu Kardiomonitorów,
c) 9.12.2024 r. serwisu pogwarancyjnego na Sprzęt, jego montaż,
5) przeniesienie własności sprzętu medycznego – kardiomonitorów kompatybilnych z TOPSOR
6) udzielenie sublicencji oprogramowania Kardiomonitorów oraz Oprogramowania VITREO i Oprogramowania QNSK, które są silnikiem systemu kolejkowania realizującym funkcjonalność związaną z obsługą ruchu pacjentów i przydzielania ich do poszczególnych kolejek
7) udzielenie sublicencji na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz z niezbędnymi narzędziami, w tym karty segregacji medycznej na okres do dnia 12 sierpnia 2023 r.,
8) zapewnienie szkoleń personelu medycznego z zakresu przeprowadzania segregacji medycznej
9) przeniesienie własności: punktów dostępowych Wi-Fi – 3 szt.
10) dostawa, montaż i konfiguracja dostarczonego przedmiotu Umowy wraz z uruchomieniem i testami poprawności działania.
11) zapewnienie materiałów eksploatacyjnych: rolki papieru w ilości – 250 m x . szt.
12) przeniesienie własności nośnika pendrive z dokumentacją

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

 pu13

ln12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 22 września 2020 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” w ramach :
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 106.922.606,55 zł w tym:
Dofinansowanie z EFRR : 78.064.462,36 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa : 8.191.123,87 zł
Celem projektu poprawa jakości oraz kompleksowości świadczonych przez szpital usług medycznych, stworzenie szpitala infrastrukturalnie przyjaznego pacjentowi, zgodnego z obowiązującymi wymogami, a także konsolidacja działalności w jednym funkcjonalnie połączonym kompleksie poprzez budowę budynku nr B4 i B4A wraz z wykonaniem prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szpitala.
Powyższe zadanie będzie polegało na wyburzeniu starego budynku nr B4 i wybudowaniu budynków B4 i B4A wraz z wykonaniem niezbędnych prac towarzyszących koniecznych do prawidłowego funkcjonowania szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich prac architektonicznych nakierowanych na stworzenie szpitala bezpiecznego, przyjaznego pacjentowi.

 pu12

ln4

Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap

Cel projektu:
utworzenie elektronicznych usług medycznych z zakresu użyteczności publicznej w obszarze e-zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i modernizację systemów dziedzinowych Partnerów projektu.
Beneficjent :
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bł. Ks. J.Popiełuszki we Włocławku.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów projektu.
Uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r.
Numer projektu RPCP 02.01.00-04-0002/17
W ramach projektu zostały zakupione m.in.
- Sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem
- Macierze
- Systemy backupu
- Ups'y
- Switche
- Oprogramowanie, sprzęt i licencje – związane z częscią "białą"
Wartość projektu 6 115 825,02 zł
Wkład UE 85% 5 196 452,17 zł
Wkład własny 15% 919 372,85 zł

Więcej artykułów…