Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

KARTA INFORMACJI O PRAWACH OSOBY FIZYCZNEJ

1. Administrator Danych Osobowych - Dane Kontaktowe

1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
1.2. Dane kontaktowe ADO są następujące:
Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Dane Rejestrowe:
KRS: 0000457089, NIP: 888-311-78-73, REGON: 341411727
Telefon: (54) 412 90 00 (Centrala Telefoniczna)
Fax: (54) 412 92 95
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.szpital.wloclawek.pl
BIP: www.biuletyn.abip.pl/szpitalwloclawek/
1.3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
1.4. Dane Kontaktowe IODO są następujące:
Imię, Nazwisko: Mateusz Serek 
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: (54) 412 93 60 
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.szpital.wloclawek.pl
1.5. ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny Administrator.
1.6. W procesie przetwarzania danych osobowych nie przewiduje się występowania Współadministratora Danych Osobowych.
1.7. ADO jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonującym działalność leczniczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.)
1.8. Przedmiotem działalności ADO jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Zasady Udzielania Informacji o Prawach Osób Fizycznych

2.1. ADO przestrzega praw osób fizycznych w związku z procesem przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą nadto udziela im wymaganych prawem informacji w zakresie tychże praw.
2.2. Katalog praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z ich wyjaśnieniem ujęty został w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

L.p. Prawo osoby fizycznej Wyjaśnienie
1 Tożsamość ADO Administratorem Danych Osobowych (ADO) względem Państwa danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Dane Kontaktowe ADO:
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: (54) 412 90 00 (Centrala Telefoniczna)
Fax: (54) 412 92 95
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szpital.wloclawek.pl
W ramach struktury ADO powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) – Mateusz Serek 
Dane Kontaktowe IODO:
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: (54) 412 93 60 
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Cel Przetwarzania Danych Osobowych Państwa dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonych celach związanych z działalnością ADO, są to:
a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
b) Realizacja obowiązków w sferze zatrudnienia oraz realizacji umów cywilnoprawnych, a także uczestnika obrotu gospodarczego.
c) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie jednostek administrowanych przez ADO.
3 Podstawa Prawna Przetwarzania Państwa dane osobowe w zależności od celu w jakim są przetwarzane mogą być przetwarzane przez ADO w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO
d) Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub innej osoby fizycznej,
e) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
niezbędność dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią,
f) Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wyrażona w określonym celu,
g) Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO
niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
h) Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
niezbędność dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez ADO lub kierowanych względem niego,
i) Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
niezbędność do oceny zdolności pracownika do pracy a także dla celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
j) Art. 10 w zw. z Art. 6 ust.2 lit f) RODO
niezbędność dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią związana z przetwarzaniem danych dotyczących wyroków skazujących
4 Prawnie uzasadniony interes ADO W toku przetwarzania danych osobowych ADO może realizować uzasadniony interes w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit f) m.in. w przypadku dochodzenia lub ustalenia roszczeń a także obrony przed nimi.
5 Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe będą przekazywane zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa a także w ściśle określonym celu pracownikom ADO lub podmiotom współpracującym, które dysponują stosownym upoważnieniem lub umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
W przypadku istnienia obowiązku prawnego lub złożenia stosownego żądania dane osobowe mogą także zostać przekazane odpowiednim organom państwowym.
6 Przekazanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
7 Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały pobrane, jednak nie dłużej niż wynikałoby to z przepisów prawa.
8 Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania Macie Państwo prawo żądać od ADO dostępu do danych osobowych, które was dotyczą jak również do ich sprostowania lub uzupełnienia w sytuacji, w której będą one niepełne lub nieprawidłowe.
Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
9 Prawo do usunięcia danych osobowych Macie Państwo prawo żądać aby ADO usunął dane osobowe, które was dotyczą, przy czym w sytuacji, w której ich przetwarzanie będzie oparte o przesłanki inne aniżeli zgoda na ich przetwarzanie to prawo nie będzie mogło zostać skutecznie wykonane. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
10 Prawo do wniesienia sprzeciwu Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, przy czym prawo to nie będzie mogło zostać skutecznie wykonane jeżeli ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
11 Prawo do przenoszenia danych osobowych Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO. Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać, aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
12 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu, za wyjątkiem sprzeciwu wobec działań marketingu bezpośredniego, co do którego sprzeciw Państwa jest bezwzględnie skuteczny.