Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w dniu 21 marca 2018 r. podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12 ” w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Całkowita wartość projektu : 20.856.500,30 PLN

Dofinansowanie z EFRR : 5.647.635,76 PLN

Celem projektu jest poprawa gospodarki cieplnej w budynkach, co przyczyni się do zmniejszenia utraty ciepła i ograniczenia kosztów ogrzewania, a także poprawi infrastrukturę energetyczną (wymiana instalacji na energooszczędną). Remont budowlany zapewni optymalne warunki do funkcjonowania aparatury diagnostycznej Szpitala, zapewni kontrolę nad temperaturą, wilgotnością i cyrkulacją powietrza w pomieszczeniach. Zastosowane zmiany przełożą się na poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu oraz zapewnią pacjentom bardziej komfortowe warunki pobytu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.
Przedmiotem projektu jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganymi przepisami szczególnymi , które będą podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych w budynkach szpitalnych nr 6,7,9,12. W ramach powyższego zadania planuje się ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wymianę przestarzałych instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazów medycznych), roboty związane z wentylacją i klimatyzacją. Wszystkie budynki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych (zarówno pacjentów jak i osób odwiedzających). W wyniku przeprowadzonej modernizacji obiekt zostanie unowocześniony i poprawi się jego estetyka


 

 pu5