Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

FWU1

Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

W dniu 30 października 2014 r. została zawarta umowa nr WP-II-W.433.3.18.2014 o dofinansowanie dla zadania pn. „Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej , Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Nr projektu: RPKP.03.02.00-04-002/14
Całkowita wartość projektu wyniosła : 5.840.671,50 zł
Dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa wynosi : 3.796.436,47 zł.
Inwestycja polega na zakupie nowoczesnego rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pod Pracownię rezonansu magnetycznego. Badanie rezonansem magnetycznym jest obecnie jedną z najdokładniejszych form diagnostycznych w medycynie, które pozwala na szybkie wykrycie zmian chorobowych. Zakupiony rezonans został umieszczony w dostosowanych do jego potrzeb pomieszczeniach. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie jakości usług zdrowotnych przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych. Dostęp do nowoczesnego sprzętu i szybka diagnoza przyczynia się do skrócenia okresu leczenia i tym samym okresu rekonwalescencji po chorobie.

RM