Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

ln4

Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowy o partnerstwie realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej RPKP.09.00.00. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych projekt nr RPKP.09.013.01-04-0002/20 pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID- 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”
Celem realizacji powyższego projektu jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
W ramach projektu zostaną zakupione środki dezynfekcyjne oraz ochrony indywidualnej m.in.
- maseczki chirurgiczne,
- maseczki FFP2,
- maseczki FFP3,
- rękawice ochronne,
- fartuchy.
Powyższy projekt jest wspófinansowanej z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w wysokości 95 % tj. 2.309.369,25 zł.
- wkładu własnego Szpitala w wysokości 5 % tj. 121.545,75 zł.