Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 20.000 zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/oprogramowania w asortymencie :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49.
Termin składania upływa dnia 3.11.2017r. (piątek) o godz. 10:00
Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy
Umowa zostanie podpisana w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia lub przekazania informacji wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert z 31.10.2017
Formularz ofertowy z 31.10.2017
Projekt umowy z 31.10.2017
Specyfikacja techniczna z 31.10.2017

 

Ogłoszenie - Przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w oryginale w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINISTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 - do godz. 14.30 w dniu 31 października 2017 r.

Oferta winna:

 • zawierać oświadczenie o akceptacji warunków umowy (Zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania oferenta,
 • zawierać szczegółowe informacje dotyczące oferenta, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu (w przypadku osób fizycznych), a także NIP, REGON oraz wydruk z CEIDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer KRS, siedzibę, adres. NIP, REGON oraz wydruk z KRS (w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych),
 • zawierać dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Kupujący wybrany do podpisania umowy winien dostarczyć ofertę sporządzoną na piśmie według w/w wytycznych najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem.
Celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach niniejszego przetargu Kupujący przed podpisaniem umowy wpłaci wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy: w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „ WADIUM – PRZETARG NA SPRZEDAŻ "ZESTAWU DO ANGIOGRAFII". Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Kupujący, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym do końca dnia, następującego po dniu, w którym nastąpił wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 r. o godz. 15.00 w pok. nr 4 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 2 listopada 2017 r.
Uwaga: Sprzedający informuje, że demontaż musi rozpocząć się nie później niż w dniu 3 listopada 2017r. i zakończyć w dniu 8 listopada 2017r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Celem uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z p. Dorotą Maćczak tel. 571 293 130.
Załączniki:
1. Umowa kupna-sprzedaży
2. Oświadczenie

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Załącznik nr 1 - umowa kupna-sprzedaży z 30.10.2017
Załącznik nr 2 - oświadczenie VAT z dnia 30.10.2017
Unieważnienie postępowania z dnia 06.11.2017

 

Ogłoszenie - Przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021
Cena wywoławcza: 273.089,98 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 98/100)
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 30 października 2017 r. Oferta winna:

 • być złożona w zamkniętej kopercie, na piśmie,
 • zawierać oświadczenie o akceptacji warunków umowy (Zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Oferenta,
 • zawierać szczegółowe informacje dotyczące oferenta, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu (w przypadku osób fizycznych), a także NIP, REGON oraz wydruk z CEIDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer KRS, siedzibę, adres. NIP, REGON oraz wydruk z KRS (w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych),
 • zawierać dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Do upływu terminu składania ofert, celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach niniejszego przetargu Kupujący wpłaci wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy: w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „ WADIUM – PRZETARG NA SPRZEDAŻ "ZESTAWU DO ANGIOGRAFII". Niniejszy termin zostanie zachowany jeżeli do godz. 10.00 w dniu 30 października 2017 r. powyższa kwota wpłynie na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2017 r. o godz. 10.30 w pok. nr 4 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 31 października 2017 r.
Uwaga: Sprzedający informuje, że demontaż musi rozpocząć się nie później niż w dniu 3 listopada 2017r. i zakończyć w dniu 8 listopada 2017r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oględzin w/w środków trwałych oraz wyposażenia można dokonać w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49. Celem dokonania oględzin oraz uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z p. Dorotą Maćczak tel. 571 293 130.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Załącznik nr 1 - projekt umowy
Załącznik nr 1 - zmodyfikowany projekt umowy z dnia 27.10.2017
Dodatkowa informacja do ogłoszenia o sprzedaży z dnia 27.10.2017
Oświadczenie VAT z dnia 27.10.2017
Unieważnienie postępowania z dnia 30.10.2017

Ogłoszenie - referent w Dziale Technicznym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zatrudni na stanowisko referenta w Dziale Technicznym.
Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie techniczne min. średnie,
 • znajomość obsługi komputera (ogólna obsługa systemów WINDOWS oraz pakietu biurowego MS OFFICE – biegle Word, Excel),
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy.

Preferowane wymagania dodatkowe:

 • znajomość kosztorysowania,
 • znajomość zagadnień w zakresie elektryki, hydrauliki i robót budowlanych,
 • mile widziana umiejętność DWG, PDF,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe.

Podania wraz z CV należy przesyłać na adres 87 – 800 Włocławek, ul. Wieniecka 49 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.