Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

 wykaz tel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usług kluczowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Usługi kluczowe świadczone przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku to 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy
2. Obrót i dystrybucja produktów leczniczych
Operator usługi kluczowej, to podmiot który spełnia poniższe warunki:
1. podmiot świadczy usługę kluczową,
2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
3. incydent bezpieczeństwa w zakresie systemów IT miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku jako operator usługi kluczowej podejmuje odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.
Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).
Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należy zaliczyć:
• Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,
• Kradzieże tożsamości,
• Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
• Blokada dostępu do usług,
• Niechciana poczta (SPAM),
• Socjotechnika,
• Phishing.
W celu ochrony przed zagrożeniami należy:
• Używać aktualne oprogramowanie antywirusowe – stosowanie ochrony w czasie rzeczywistym, włączanie aktualizacji automatycznych,
• Skanować oprogramowaniem antywirusowym wszystkich urządzeń podłączanych do komputera – pendrive’y, płyty, karty pamięci,
• Aktualizować systemów operacyjnych i używanego oprogramowania,
• Nie otwierać plików nieznanego pochodzenia,
• Wszystkie pobrane pliki skanować programem antywirusowym,
• Nie korzystać ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
• Cyklicznie skanować komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzać procesy sieciowe,
• Nie odwiedzać stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
• Nie podawać swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie ma pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
• Zawsze weryfikować adres nadawcy wiadomości e-mail,
• Zawsze zabezpieczać hasłem lub szyfrować wiadomości e-mail zawierające poufne dane – hasło należy przekazywać innym sposobem komunikacji,
• Cyklicznie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych,
• Zawsze mieć włączoną zaporę sieciową „firewall”
• Zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera,
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, w celu ochrony przed zagrożeniami wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku stosuje wewnętrzne procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Każdy, kto ma dostęp do informacji zobowiązana, jest zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzającego znajomość jej treści oraz przestrzegania jej zapisów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku szacuje ryzyko dla swoich usług kluczowych, zbiera informacje o zagrożeniach i podatnościach, stosuje środki zapobiegające i ograniczające wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zgłasza tzw. incydenty poważne do CSIRT GOV, korzystając w tym zakresie ze wsparcia podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podstawę do identyfikacji ryzyka stanowią procesy i aktywa Szpitala, których realizacja ma bezpośredni wpływ na świadczenie usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Reakcja na niepożądane zdarzenia (incydenty) lub podatności:
1. Każdy pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Szpitala w przypadku zauważenia:
o próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
o powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
o innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji na adres e-mail: cyberbezpieczeńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Każdy użytkownik (pracownik lub osoba z firmy zewnętrznej współpracującej ze Szpitalem) ma obowiązek zgłaszania zauważonych przez siebie incydentów oraz odnotowania wszystkich szczegółów związanych z incydentem.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zabrania użytkownikowi zgłaszającemu problem lub naruszenie bezpieczeństwa wykonywania jakichkolwiek działań „na własną rękę” rozwiązujących problem, za wyjątkiem działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu. Użytkownik w miarę możliwości powinien zabezpieczyć materiał dowodowy. 

Wykaz telefonów

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Rejestracja – 54 232 98 85, 54 232 98 86
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja – 54 412 90 30
Pielęgniarka Koordynująca – 54 412 90 60
Punkt Pobrań – 54 412 96 99
Poradnia Zdrowia Psychicznego – 54 231 38 00
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Izba Przyjęć
Sekretariat – 54 412 99 19
Rejestracja Izba Przyjęć – 54 412 91 57, 54 412 92 11
Dyżurka SOR Internistyczny – 54 412 96 35
Rejestracja SOR – 54 412 97 83, 54 412 99 83
Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
Sekretariat – 54 412 91 28
Gabinet Lekarski – 54 412 93 65
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 32
II Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat – 54 412 93 79
Gabinet Lekarski – 54 412 92 26
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 27
Pracownia Endoskopowa – 54 412 90 08
Oddział Kardiologii
Sekretariat – 54 412 91 25
Gabinet Lekarski piętro I – 54 412 96 16
Dyżurka Pielęgniarek piętro I – 54 412 98 42
Gabinet Lekarski piętro II – 54 412 92 16
Dyżurka Pielęgniarek piętro II – 54 412 92 17
Poradnia Kardiologiczna – 54 412 92 03
Pracownia Kardiologii Inwazyjnej
Sekretariat – 54 412 91 35
Gabinet Lekarski – 54 412 94 77
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 91 77
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Gabinet Lekarski – 54 412 90 07
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 90 24
Oddział Urologii
Sekretariat – 54 412 93 73
Gabinet Lekarski – 54 412 94 46
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 08
Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi
Sekretariat – 54 412 92 80
Gabinet Lekarski – 54 412 92 46
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 47
Poradnia Otolaryngologiczna – 54 412 90 51
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat – 54 412 93 85
Gabinet Lekarski – 54 412 93 86
Dyżurka Pielęgniarek Intensywna Terapia – 54 412 93 87
Oddział Neurochirurgii
Sekretariat – 54 412 93 51
Gabinet Lekarski – 54 412 93 35
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 37
Oddział Ortopedii i Traumatologii
Sekretariat – 54 412 93 98
Gabinet Lekarski – 54 412 92 45
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 47
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
Sekretariat – 54 412 93 97
Gabinet Lekarski piętro II – 54 412 92 60
Dyżurka Pielęgniarek piętro II – 54 412 92 63
Gabinet Lekarski piętro III – 54 412 92 36
Dyżurka Pielęgniarek piętro III – 54 412 92 37
Oddział Dziecięcy Obserwacyjny
Sekretariat parter – 54 412 93 15
Sekretariat piętro I – 54 412 92 66
Gabinet Lekarski parter – 54 412 92 31
Dyżurka Pielęgniarek parter – 54 412 93 17
Gabinet Lekarski piętro I – 54 412 93 07
Dyżurka Pielęgniarek piętro I – 54 412 93 06
Izba Przyjęć – 54 412 92 93, 54 412 94 47
Oddział Neonatologii
Sekretariat – 54 412 92 14
Gabinet Lekarski – 54 412 94 41
Dyżurka Pielęgniarek/Położnych – 54 412 93 76
Oddział Położniczo Ginekologiczny
Sekretariat – 54 412 92 94, 54 412 93 32
Gabinet Lekarski – 54 412 92 76, 54 412 94 25
Dyżurka Położnych – 54 412 92 24
Poradnia Ginekologiczno-Połoźnicza – 54 412 92 77
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna – 54 412 92 67
Oddział Neurologii
Sekretariat – 54 412 92 28
Gabinet Lekarski – 54 412 93 25
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 27
Pracownia EEG – 54 412 91 32
Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca
Sekretariat – 54 412 98 34
Gabinet Lekarski – 54 412 98 33
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 98 32
Oddział Okulistyki
Sekretariat – 54 412 91 26
Gabinet Lekarski – 54 412 92 86
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 92 87
Poradnia Okulistyczna – 54 412 92 51
Oddział Dermatologii
Sekretariat/Poradnia Dermatologiczna – 54 412 93 44
Gabinet Lekarski – 54 412 93 30
Dyżurka Pielęgniarek – 54 412 93 29
Oddział Medycyny Paliatywnej
Sekretariat – 54 412 93 80
Gabinet Lekarski – 54 412 94 45
Dyżurka Pielęgniarek - 54 412 94 37
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Sekretariat – 54 412 92 29 Gabinet Lekarski - 54 412 92 04
Technicy RTG – 54 412 92 30
Zakład Rehabilitacji
Rejestracja – 54 412 93 14
Gabinet Lekarski – 54 412 94 07
Gabinet Fizjoterapeutów – 54 412 92 41
Zakład Patomorfologii
Sekretariat – 54 412 94 36
Pracownia Histopatologiczna – 54 412 92 91
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Rejestracja – 54 412 91 43
Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Rejestracja – 54 412 92 43
Bank Krwi z Pracownią Serologii
Pracownia Serologii – 54 412 92 72
Administracja
Sekretariat Dyrektora Naczelnego – 54 412 94 61
Naczelna Pielęgniarka – 54 412 94 17
Przełożona Pielęgniarek – 54 412 91 18
Pracownik Socjalny – 54 412 94 33
Główna Księgowa – 54 412 90 32
Pełnomocnik ds. Jakości – 54 412 90 17
Kierownik Działu Gospodarczego – 54 412 96 37
Portiernia – 54 412 93 20
Sekcja Rozliczeń – 54 412 91 07
Archiwum - 54 412 92 20
Kancelaria – 54 412 94 67
Kierownik Działu Zamówień Publicznych – 54 412 91 40
Zamówienia Publiczne - 54 412 94 50
Kierownik Magazynu i Zaopatrzenia – 54 412 91 99

Ankieta Covid pacjenta zgłaszającego się do szpitala

DOKUMENTY DO POBRANIA

16.02.2022 Ankieta Covid

 

KARTA INFORMACJI O PRAWACH OSOBY FIZYCZNEJ

1. Administrator Danych Osobowych - Dane Kontaktowe

1.1. Administratorem Danych Osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
1.2. Dane kontaktowe ADO są następujące:
Nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Dane Rejestrowe:
KRS: 0000457089, NIP: 888-311-78-73, REGON: 341411727
Telefon: (54) 412 90 00 (Centrala Telefoniczna)
Fax: (54) 412 92 95
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.szpital.wloclawek.pl
BIP: www.biuletyn.abip.pl/szpitalwloclawek/
1.3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
1.4. Dane Kontaktowe IODO są następujące:
Imię, Nazwisko: Magdalena Adamek-Balcerowicz 
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: 503460764
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona www: www.szpital.wloclawek.pl
1.5. ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny Administrator.
1.6. W procesie przetwarzania danych osobowych nie przewiduje się występowania Współadministratora Danych Osobowych.
1.7. ADO jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wykonującym działalność leczniczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 160 z późn. zm.)
1.8. Przedmiotem działalności ADO jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Zasady Udzielania Informacji o Prawach Osób Fizycznych

2.1. ADO przestrzega praw osób fizycznych w związku z procesem przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą nadto udziela im wymaganych prawem informacji w zakresie tychże praw.
2.2. Katalog praw osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z ich wyjaśnieniem ujęty został w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

L.p. Prawo osoby fizycznej Wyjaśnienie
1 Tożsamość ADO Administratorem Danych Osobowych (ADO) względem Państwa danych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.
Dane Kontaktowe ADO:
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: (54) 412 90 00 (Centrala Telefoniczna)
Fax: (54) 412 92 95
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.szpital.wloclawek.pl
W ramach struktury ADO powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) – Magdalena Adamek-Balcerowicz 
Dane Kontaktowe IODO:
Adres: ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
Telefon: 503460764
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 Cel Przetwarzania Danych Osobowych Państwa dane osobowe są przetwarzane w ściśle określonych celach związanych z działalnością ADO, są to:
a) Udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
b) Realizacja obowiązków w sferze zatrudnienia oraz realizacji umów cywilnoprawnych, a także uczestnika obrotu gospodarczego.
c) Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie jednostek administrowanych przez ADO.
3 Podstawa Prawna Przetwarzania Państwa dane osobowe w zależności od celu w jakim są przetwarzane mogą być przetwarzane przez ADO w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO
d) Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane osobowe są przetwarzane lub innej osoby fizycznej,
e) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
niezbędność dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią,
f) Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
zgoda na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, wyrażona w określonym celu,
g) Art. 9 ust. 2 lit. c) RODO
niezbędność dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
h) Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO
niezbędność dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez ADO lub kierowanych względem niego,
i) Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
niezbędność do oceny zdolności pracownika do pracy a także dla celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,
j) Art. 10 w zw. z Art. 6 ust.2 lit f) RODO
niezbędność dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub przez stronę trzecią związana z przetwarzaniem danych dotyczących wyroków skazujących
4 Prawnie uzasadniony interes ADO W toku przetwarzania danych osobowych ADO może realizować uzasadniony interes w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit f) m.in. w przypadku dochodzenia lub ustalenia roszczeń a także obrony przed nimi.
5 Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe będą przekazywane zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa a także w ściśle określonym celu pracownikom ADO lub podmiotom współpracującym, które dysponują stosownym upoważnieniem lub umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
W przypadku istnienia obowiązku prawnego lub złożenia stosownego żądania dane osobowe mogą także zostać przekazane odpowiednim organom państwowym.
6 Przekazanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych
7 Okres przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały pobrane, jednak nie dłużej niż wynikałoby to z przepisów prawa.
8 Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania Macie Państwo prawo żądać od ADO dostępu do danych osobowych, które was dotyczą jak również do ich sprostowania lub uzupełnienia w sytuacji, w której będą one niepełne lub nieprawidłowe.
Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
9 Prawo do usunięcia danych osobowych Macie Państwo prawo żądać aby ADO usunął dane osobowe, które was dotyczą, przy czym w sytuacji, w której ich przetwarzanie będzie oparte o przesłanki inne aniżeli zgoda na ich przetwarzanie to prawo nie będzie mogło zostać skutecznie wykonane. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
10 Prawo do wniesienia sprzeciwu Macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, przy czym prawo to nie będzie mogło zostać skutecznie wykonane jeżeli ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
11 Prawo do przenoszenia danych osobowych Macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO. Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać, aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio. Aby skorzystać z tego prawa należy zgłosić stosowne żądanie do ADO drogą elektroniczną lub listem poleconym na wskazany adres siedziby ADO.
12 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu, za wyjątkiem sprzeciwu wobec działań marketingu bezpośredniego, co do którego sprzeciw Państwa jest bezwzględnie skuteczny.