Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

I. Zasady Ogólne

1. Pacjenci przebywający na oddziale Szpitala mają prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami, jak również prawo do jego odmowy. W przypadku odmowy kontaktu z innymi osobami pacjent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie personel medyczny.
2. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Szpital wskazuje, iż zalecanymi godzinami odwiedzin dla pacjentów są godziny:
a) 14:00- 19:00 w dni powszednie
b) 10:30- 20:00 w niedziele i święta
3. Zalecane godziny odwiedzin oraz czas ich trwania mogą się różnić w zależności od okoliczności związanymi z funkcjonowaniem danego oddziału Szpitala, na którym przebywa pacjent, a także z uwagi specyfikę danego oddziału lub warunki lokalowe, którymi dysponuje.
4. Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego, przy czym lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie upoważnionej przez pacjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Przepisy Porządkowe

1. Mając na względzie warunki lokalowe danego oddziału Szpitala oraz dobro innych pacjentów zaleca się, aby odwiedziny danego pacjenta odbywały się z udziałem nie więcej, aniżeli dwóch odwiedzających. W przypadku chęci odwiedzin przez więcej niż dwie osoby ewentualne ich odbycie uzależnione jest od zgody lekarza leczącego pacjenta lub lekarza dyżurnego, o ile nie zakłóci to funkcjonowania oddziału ani nie naruszy praw innych pacjentów.
2. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin pacjenta jest sala chorych, zaś w przypadku oddziałów, które dysponują wydzielonymi częściami korytarza z miejscami siedzącymi – także te miejsca.
3. Każda osoba odwiedzająca pacjenta na oddziale Szpitala zobowiązana jest:
a) zapoznać się z przepisami porządkowymi dla odwiedzających,
b) pozostawić odzież wierzchnią w szatni Szpitala oraz dokładnie oczyścić obuwie,
c) włożyć odzież ochronną, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników Szpitala,
d) zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w Szpitalu,
e) podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników Szpitala,
f) ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych;
4. Osobom odwiedzającym pacjentów na oddziale Szpitala zabrania się:
a) dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
b) siadania na łóżkach szpitalnych,
c) wieszania na łóżkach odzieży,
d) prowadzenia głośnych rozmów lub zakłócania spokoju innych pacjentów w jakikolwiek inny sposób,
e) wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych lub innych substancji o podobnym działaniu,
g) spożywania gorących napojów – w przypadku oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci,
h) przebywania w salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
i) podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą personelu medycznego.