Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) dla mężczyzn w wieku 65 do 74 roku życia palących papierosy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zaprasza Mężczyzn w wieku od 65 do 74 roku życia palących papierosy, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego na bezpłatne badania przesiewowe (usg aorty brzusznej) w ramach realizacji programu pn. „Kujawsko – Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”

Badania będą wykonywane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ulicy Wienieckiej 49 (budynek główny, I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 po wcześniejszej rejestracji

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 osobiście lub pod numerem tel. 54 412 92 29.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie na bezpłatne badania przesiewowe

Ogłoszenie - Przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłow warzelnianych używanych o pojemności min. 300 l każdy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na dostawę i montaż 4 szt. kotłów warzelnianych używanych o pojemności: min. 300 l każdy.
Data produkcji nie później niż 2016 r.
Szczegółowa charakterystyka kotłów stanowi zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 do godz. 10.00 w dniu 09 listopada 2017 r.

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie - kotły z dnia 3.11.2017
Zmodyfikowane ogłoszenie - kotły z dnia 6.11.2017
Załącznik nr 1 - umowa kupna-sprzedaży z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 2 - specyfikacja z dnia 3.11.2017
Załącznik nr 3 - oświadczenie z dnia 3.11.2017

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację dostawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 20.000 zł netto.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/oprogramowania w asortymencie :
1) Komputer stacjonarny – 1 szt.,
2) Monitor LCD – 1 szt.,
3) Urządzenia wielofunkcyjne - szt .1
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49.
Termin składania upływa dnia 3.11.2017r. (piątek) o godz. 10:00
Termin realizacji zamówienia: 3 dni od podpisania umowy
Umowa zostanie podpisana w ciągu 1 dnia od dnia ogłoszenia lub przekazania informacji wykonawcy przez Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert z 31.10.2017
Formularz ofertowy z 31.10.2017
Projekt umowy z 31.10.2017
Specyfikacja techniczna z 31.10.2017

 

Ogłoszenie - Przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (87-800) z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49 ogłasza przetarg na sprzedaż zestawu do angiografii AXIOM Artis dTC (z lampą RTG MEGALIX) firmy Siemens, rok produkcji 2004, nr seryjny 46021

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w oryginale w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINISTRACJA, Sekretariat pok. nr 5 - do godz. 14.30 w dniu 31 października 2017 r.

Oferta winna:

  • zawierać oświadczenie o akceptacji warunków umowy (Zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
  • być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania oferenta,
  • zawierać szczegółowe informacje dotyczące oferenta, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, PESEL, numer i serię dowodu (w przypadku osób fizycznych), a także NIP, REGON oraz wydruk z CEIDG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer KRS, siedzibę, adres. NIP, REGON oraz wydruk z KRS (w przypadku osób prawnych lub ułomnych osób prawnych),
  • zawierać dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę.

Kupujący wybrany do podpisania umowy winien dostarczyć ofertę sporządzoną na piśmie według w/w wytycznych najpóźniej w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem.
Celem zabezpieczenia dotrzymania warunków umowy w ramach niniejszego przetargu Kupujący przed podpisaniem umowy wpłaci wadium w kwocie 30.000,00 zł na rachunek bankowy: w Banku BGK 75 1130 1075 0002 6165 1920 0003 z oznaczeniem „ WADIUM – PRZETARG NA SPRZEDAŻ "ZESTAWU DO ANGIOGRAFII". Prawidłowe wniesienie wadium jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży.
Kupujący, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedającym do końca dnia, następującego po dniu, w którym nastąpił wybór jego oferty jako najkorzystniejszej.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2017 r. o godz. 15.00 w pok. nr 4 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku z siedzibą przy ul. Wienieckiej 49, budynek główny, II piętro, ADMINSTRACJA.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do 2 listopada 2017 r.
Uwaga: Sprzedający informuje, że demontaż musi rozpocząć się nie później niż w dniu 3 listopada 2017r. i zakończyć w dniu 8 listopada 2017r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Celem uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z p. Dorotą Maćczak tel. 571 293 130.
Załączniki:
1. Umowa kupna-sprzedaży
2. Oświadczenie

mgr inż. Karolina Welka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
(podpis w aktach)

DOKUMENTY DO POBRANIA

Załącznik nr 1 - umowa kupna-sprzedaży z 30.10.2017
Załącznik nr 2 - oświadczenie VAT z dnia 30.10.2017
Unieważnienie postępowania z dnia 06.11.2017